Понедельник
19.11.2018
01:36
Block title
Категории раздела
Мои статьи [6]
Статьи на адыгском. [45]
Статьи на русском. [30]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Новые файлы
[20.07.2018][Колонизация Кавказа.]
Дело под Бжедуховской 2 марта 1863 года. (0)
[17.01.2018][1-я мировая и гражданская.]
Аюб Шеуджен. Тропой суровой. (0)
[03.11.2017][Библиотека.]
В. И. Шкуро. Участие горцев-добровольцев Кубанской области в русско-турецкой войне 1877–1878гг. (0)
Новое в форуме
 • Некоторые исторические факты. (5)
 • Участники Белого движения из Ассоколая. (0)
 • Жертвы политических репрессий. (2)
 • Новые статьи
  [10.05.2017][Статьи на русском.]
  Есть чем гордиться. (0)
  [11.10.2016][Статьи на русском.]
  Хаджибеч и Лелюх Анчоки (0)
  [23.09.2016][Статьи на русском.]
  Ему дано «приходить, видеть, побеждать»! (0)
  Аскъэлай
  Аскъэлай

  Аскъэлай (аул Ассоколай)

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Статьи на адыгском.

  Зэчый куу гъэшIэгъон зыхэлъ

  Гъэтхапэм и 29-м Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым ишIэныгъэ тхылъ­еджа­пIэ мэфэкI дахэ щыIагъ. Ащ усакIоу, зэдзэкIакIоу, ­тележурналистэу, режиссерэу Емыж МулиIэт хэлэжьагъ, еджэпIэшхом истудентхэм аIукIагъ.

  МэфэкI зэхахьэр кином и Илъэс ыкIи ежь Емыж МулиIэт къызыхъугъэ мафэм (мэлылъфэгъум и 4-м) афэгъэ­хьыгъагъ.

  Университетым ибиблиотекарь шъхьаIэу Ирина Константиновам тызэригъэгъозагъэмкIэ, апшъэрэ еджапIэм сэнэхьат зэфэшъхьафхэр щызэзгъэгъотыхэрэм шIэныгъэ-къу­лайхэм ямызакъоу, хэгъэгу ыкIи лъэпкъ культурэр ашIэныр ищыкIагъ.

  — Илъэсыр кином фэгъэхьы­гъэщт, ар къыдэтлъыти мы Iо­фым тыкъекIолIагъ, — еIо бзы­лъфыгъэм. — Ащи иза­къоп, мэлылъфэгъум и 4-м, 2016-рэ илъэсым зэлъашIэрэ поэтессэу, зэчый куу гъэшIэ­гъон лъэ­ныкъуабэкIэ зыхэлъ Емыж Му­лиIэт къызыхъугъэ ма­фэм те­фэу итворчествэ, ипоэзие, ифильмхэм ныбжьы­кIэхэр афэ­гъэнэIосэгъэнхэр игъоу тлъэ­гъугъэ. Ежь студент­хэри ашъхьэкIэ Iофтхьабзэм къыхэдгъэлажьэхэмэ тшIоигъоу, иусэхэм зафагъэнэIосэнэу ыкIи хэти ыгу рихьы­гъэм зэIукIэгъум къыщеджэнэу ятIо­гъагъ. ЗэкIэ мыдэеу зэпыуцо­нэу къысщэхъу.

  Творческэ зэIукIэгъур И. Б. Константиновам ащ пыдзагъэу шIуфэс гущыIэкIэ къызэIуихыгъ. Залым зибэ чIэс ныб­жьыкIэхэр кIэкIэу МулиIэт ищы­Iэныгъэ ыкIи итворчествэ ащ фигъэнэIосагъэх.

  Мэлылъфэгъум и 4-м, гъэтхэ охътэ дахэм, Теуцожь районым ит къуаджэу Аскъэлае МулиIэт къызэрэщыхъугъэр, къешIэкIыгъэ дунаир гукIэ пэ­благъэу, къуаджэр зыкIэрыс псыхъоу Мартэ иIушъэшъэ чъа­кIэ кIэдэIукIыныр икIасэу, IупкIэу, шIыкIашIоу къызэрэтэ­джыгъэр, усэным еджапIэм чIэсзэ зэрэфежьагъэр, ытхыхэрэр район ыкIи хэку гъэзе­тэу «Социалистическэ Адыгеим» къызэрарыхьэщтыгъэхэр къыIуагъ. ИкIэсэ литературэм нахь пэблагъэ зишIымэ шIоигъоу Москва дэт ­Литературнэ институтэу М. Горькэм ыцIэкIэ щытым зэрэщеджагъэр, къызэриухыгъэр, лъэныкъуабэкIэ гъэзэгъэ зэчый зэриIэм студентхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

  Апшъэрэ еджапIэм щеджэхэрэм ащыщхэу литературэр, анахьэу поэзиер, зикIасэхэр МулиIэт иусэхэм ябгъукIуагъэ­хэп, ахэм яджагъэх ыкIи агукIэ анахь аштэгъэхэ лирическэ усэ зэфэшъхьафхэм къя­джагъэх — Кристина Маилян, Молдовэм щыщ пшъашъэу Татьяна Симаковар, Iэ­кIыб къэрал, Непал щыщэу, Iэ­зэн факультетым щеджэу Дахал ­Приянка, мы факультет дэдэм истуденткэу, Турк­мением къикIыгъэу Гульмира Пенджиевар.

  Емыж МулиIэт лъэныкъуа­бэкIэ гъэзэгъэ зэчый зэрэхэ­лъым — зэрэзэдзэкIакIом, фильм­хэр зэрэтырихыхэрэм, ­тележурналистикэм фэгъэхьы­гъэмэ, тарихъ хъугъэ-шIэгъэ инхэр къизыIотыкIырэ къэтынхэр зэригъэхьазырхэрэм, зэрэ­гупшысэкIо IофшIэкIошхом ягу­гъу къышIыгъ Ирина Константиновам.

  Емыж МулиIэт поэтическэ тхылъ пчъагъэ адыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ къызэрэдигъэ­кIы­гъэр, ипьесэхэр ыкIи нэмыкI драматургхэм — А. С. Пушки­ным, IэкIыб къэралхэм ащыщхэм япроизведениехэу зэри­дзэ­кIы­гъэхэр Адыгэ къэралыгъо драмтеатрэм исценэ зэрэщагъэ­уцугъэхэр къыIуагъ. Ежь ыгъэ­уцугъэ фильмхэу «Навеки с Россией» ыкIи «Черкессие султаны Египта» зыфиIохэрэр, Емыж МулиIэт иIофшIагъэхэр документальнэ лъапсэ зиIэхэу, адыгэ-черкес мамлюкхэу Мысырым ыкIи Сирием арысхэм ашъхьэ къырыкIуагъэр упкIэп­кIыгъэу уанэIу къизгъэуцохэу ылъытагъ.

   

  Студентхэр МулиIэт ыгъэуцугъэ фильмэу «Мысырым иадыгэ султIанхэр» зыфиIорэм рагъэплъыгъэх. Тарихъ лъэпсэ­шхо зиIэ фильмэр ныб­жьы­кIэ­хэм ашIогъэшIэгъоныгъ, ащ ыужым ахэм упчIэ зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ — сыдэущтэу мыщ фэдэ темэр къыхихынэу хъугъа, фильмэр зэрэтырихыгъэ шIыкIэр, чIыпIэу зыщытырихыгъэр, IэпыIэгъу анахь къыфэхъугъэр игухэлъ зэшIуихы­нымкIэ, рольхэр хэтха къэзы­шIыхэрэр, ахэм анэмыкIхэмкIи зыкъыфагъэзагъ.

  Емыж МулиIэт игуапэу ахэм джэуапхэр аритыжьыгъэх. Творческэ зэIукIэгъум ышъхьэкIэ зэригъэрэзагъэр, сыдигъуи на­хьыжъхэмрэ нахьыкIэхэмрэ азыфагу зэпхыныгъэ зэрилъы­гъэр ыкIи зэрилъыр игуапэу къыхигъэщыгъ. Неущрэ мафэм щыпсэущт ныбжьыкIэхэм хэти акъылкIэ, шIэныгъэкIэ, амалкIэ, IэпэIэсэныгъэкIэ адэгуащэмэ, кIэлакIэхэр гъогу занкIэ зэрэ­ры­кIощтхэр, ашъхьэкIэ дахэу зыкъызэрагъотыщтыр ипсалъэ къыхэщыгъ.

  Мамырыкъо Нуриет.

  Сурэтхэр мэфэкIым Iэшъынэ Аслъан къыщытырихыгъэх.

  http://www.adygvoice.ru/

  Категория: Статьи на адыгском. | Добавил: Анцокъо (18.04.2016)
  Просмотров: 208 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]